Vire Terveysmessut

Polte-sali

Tampere

Osasto E 511

www.poltesali.fi